Skip to main content
  • Wandelen met Jezus in rechtvaardigheid.

    Wandelen met Jezus in rechtvaardigheid.

11 mei 2023

Bent u ook wel eens onrecht aangedaan? Of misschien heeft u zelf iemand onrecht aangedaan. Hoe maak je dat dan weer goed? Het is zo pijnlijk, zeker als het een broeder of zuster betreft, of een goede vriend en al helemaal als het om een familielid of zelfs een gezinslid gaat. Het slaat soms diepe wonden. En zelfs als het weer is goedgemaakt blijven er vaak littekens achter. Laten we in deze Wandelgesprekken hier eens nader op in gaan. Aan de hand van de achtste gelukkigverklaring uit Mattheüs 5 : 10; “Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel”.

ROMEINEN 3 : 21 T/M 31

RECHT MAKEN
Onrecht doet pijn. Het is een open wond, die blijft bloeden. Ja, die kan zelfs ontsteken. Onrecht kan leiden tot wrok en zelfs wraakgevoelens. Daarom is het van belang dat wat krom is recht gemaakt wordt. Dat er recht geschied. Zo is het ook met Gods rechtsgeding met ons mensen. Wij hadden Hem gekrenkt tot diep in Zijn hart. En dat moest recht gemaakt worden. Daarvoor moest betaald worden. Maar wij mensen kunnen dat niet. Hoe kunnen wij de schuld naar God ooit recht zetten? Er zijn mensen die denken dat als ze maar heel goed leven, hen dat wel lukt. Maar hoe dan en voor hoelang? Wanneer heb je zoveel goed gedaan dat je de schuld hebt afbetaald ? Dat weet je niet. En bovendien doen we elke dag weer opnieuw onrecht. Paulus wijst ons daarop in Romeinen 3. Overigens, tussen twee haakjes, is het niet opvallend dat hij daarover schrijft in het boek Romeinen? Waren het niet juist die Romeinen die de joden onrechtvaardig behandelden en onderdrukten? Nee, wij kunnen niet recht maken wat krom is, omdat we een deel van het probleem zijn. Er was en is er maar één die dat kan. En dat is Jezus Christus, Gods Zoon. Hij heeft betaald voor onze zonden. Hij heeft de schuld, die op onze schouders drukte weggedaan. Door Zijn lijden en sterven aan het vloekhout, het kruis op Golgotha. Zo heeft Hij het weer goed gemaakt tussen ons en God. Zodat we Zijn kinderen mogen en kunnen zijn. Hoe dan? Door geloof, “want er is maar één God en Hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof rechtvaardig verklaren”, Romeinen 3 : 30. Dus zowel joden, als niet joden, wij dus, mogen door geloof bij God horen. Hij heeft ons rechtvaardig gemaakt. Dat wil zeggen weer in een rechte verhouding tot Hem gezet, weer in ons recht hersteld. Het recht van kind van God. Maar we kunnen wel om dit recht, om deze rechtvaardigheid vervolgd worden. En de kerkgeschiedenis leert dat dit ook gebeurd is. In het oude Rome en ook daarna nog. Wat echter erg schrijnend en ten hemel schreiend is is dat wij christenen ook elkaar hebben vervolgd. De brandstapels hebben gebrand in de zestiende eeuw. Maar ook lang daarna hebben we elkaar afgebrand. Hebben we elkaar weggezet en onrecht aangedaan. ‘Maar dat waren toch belangrijke conflicten over de kerkleer’?. ‘Je moet toch optreden tegen dwaalleer’? Zeker, dat is belangrijk. Maar het gaat hier vooral op de manier waarop. Ik vergelijk het met een echtscheiding, als je niet meer door één deur kan met elkaar. Soms zie je dan dat een ex-echtgenoot zijn ex-partner vermoord. Terwijl je ook gewoon uit elkaars leven kunt verdwijnen. Zo is het ook met een kerkscheiding, je kunt iemand op de brandstapel zetten of afbranden en wegzetten. Je kunt ook met behoud van gevoelen uit elkaar gaan, door te constateren dat samengaan niet meer mogelijk is. Ook dat onrecht moet worden recht gezet.

RECHT DOEN
Wij zijn door Jezus Christus weer in ons recht hersteld. Het recht van kind van God te zijn. Maar dan moeten we ook recht doen. Want alleen zo zijn we rechtvaardigen. Het is niet voldoende om kind van God te heten, we moeten het ook zijn. En daarbij hoort een bepaald gedrag. En dat gedrag is dat je de ander recht doet. Dat je gerechtigheid betoont. En om die gerechtigheid kan je dus vervolgd worden, zo zagen we. Want niet iedereen kan dat op prijs stellen. Recht doen is overigens niet hetzelfde de als gelijk hebben. Als je een ander recht doet, je excuses aanbiedt voor wat je de ander hebt aangedaan. Wat je tegen de ander hebt gezegd, en dan gaat het vooral om de toon van de muziek, dan doe je de ander recht. Dat behoeft nog niet te betekenen dat je de ander ook gelijk geeft. Hij of zij kan volstrekt verkeerd denken, er foute denkbeelden erop na houden, het helemaal mis hebben. Maar het gaat erom hoe jij daarmee omgaat. In deze tijd is dat vooral heel duidelijk geworden als het gaat om complotdenkers. Ze hebben soms de meest wilde theorieën, de meest vreemde verhalen, de meest vergezochte constructies. Je behoeft het daar niet mee eens te zijn, als je hen maar in hun waarde laat. Een oprecht christen laat de ander in zijn of haar waarde. Ons grote voorbeeld daarin is Jezus. Hij stak de hand uit naar de ander. Hij veroordeelde de ander niet. Maar liet hem of haar in zijn waarde. Kijk hoe hij omgaat met de overspelige vrouw uit Johannes 8 : 11; “Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer” Of kijk naar de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4, hoe Jezus met haar omging. Hij veroordeelde haar niet, terwijl Hij haar wel aansprak op haar gedrag. En de vrouw erkent dat als ze zegt: “Hij weet alles van mij”, Johannes 4 : 39. Jezus blijft hen, ondanks dat wat ze gedaan hebben, recht doen. Hij laat hen in hun waarde als mens. Hoeveel te meer moeten wij elkaar in waarde houden als kind van God. Daarom is het goed dat we onze excuses aanbieden voor verkeerd gedag. Want pas als we recht doen, kan er verzoening zijn. Kan pijn worden weggenomen. In het klein, in je persoonlijk leven en in het groot in het kerkelijk leven. Als Christus ons verzoend heeft met onze Vader in de hemel, dan moeten wij als zijn kinderen ons verzoenen met andere kinderen van Hem. Zo betonen wij rechtvaardigen te zijn. “Kinderen , laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is”, 1 Johannes 3 : 7. Daarom moeten wij elkaar vergeven en het weer goed maken met elkaar. Want zegt Johannes ook; “wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft”, 1 Johannes 3 : 10b. Daarom is het goed dat we recht doen, aan hen die we hebben gekrenkt in de jaren ‘60/’70. Zo is er verzoening mogelijk en zelfs weer eenheid. Kunnen we weer samen verder.

RECHT KRIJGEN
God kreeg Zijn recht door het offer van Zijn Zoon. Daardoor kregen wij het recht door geloof Gods kinderen te zijn. “God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus, aan allen die geloven”, vers 22 van onze Bijbeltekst. Dat is niet onze verdienste, maar dat krijgen we door Jezus. Recht krijgen is niet altijd eenvoudig. En soms krijg je dat op aarde wel nooit, hele generaties zijn in vervolging gestorven. Maar kijk dan naar onze gelukkigverklaring. Eens, straks, zal hun volledig recht worden gedaan. Dat garandeert ons het offer van Jezus Christus. Als we bij Hem horen, als we horen bij de rechtvaardigen door het geloof. Dan zullen we zelfs het koninkrijk van de hemel krijgen. Daar zullen alle kinderen van deze ene Vader samen leven tot Gods eer. Is dat geen fantastisch uitzicht, is dat niet iets om naar te verlangen. Hoe dan ook wij krijgen recht, wat er ook gebeurd. Jezus heeft het beloofd. Wandel dan met Hem in rechtvaardigheid.
F.L.