Skip to main content
  • Wandelen met Jezus, in vrede.

    Wandelen met Jezus, in vrede.

13 april 2023

Snakt u ook zo naar vrede? Van al die oorlogen en conflicten in de wereld wordt je zo moe en treurig. Er zijn mensen die daarom maar niet meer naar het Journaal kijken. Of beangstigd het nieuws u juist en vraagt u zich af wie gaat de vrede herstellen? Misschien hebt u negatieve ervaringen dichter bij huis. Hebt u conflict in uw familie of gezin. We kunnen in het programma “Familiediner” van de EO zien dat daar vaak niet veel voor nodig is. Of ervaart u onvrede in de kerk misschien? Wat kunnen we daar aan doen? Wie kan er vredestichten? En wat betekent dat dan? Laten we daar in dit Wandelgesprek eens over nadenken, aan de hand van Mattheüs 5 : 9; “Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden”.

1 JOHANNES 3.

HETE HOOFDEN
Conflicten, hoe komen die nu tot stand? Of het nu oorlogen zijn of conflicten in de persoonlijke sfeer of in organisaties? Als we naar de Oekraïne kijken, dan wordt al snel duidelijk dat er een partij is die het niet kan zetten dat dit land zijn eigen koers volgt. Zijn eigen beslissingen neemt. En dat Oekraïne zich heeft gewend tot Europa. En deze partij is Rusland. En drie dingen spelen hierin een rol; jaloezie, hebzucht en heerszucht. Want het werkelijke probleem is niet dat Oekraïne zich tot Europa heeft gewend, maar dat het zich van Rusland heeft afgewend. Het lijkt op een ex-partner wiens geliefde voor een ander heeft gekozen. En dat pikt die ex niet. We kennen allemaal de berichten over mannen die hun ex-echtgenote of ex-vriendin om het leven brengen, omdat ze niet kunnen verkroppen dat ze voor een ander heeft gekozen. Dat ze zijn afgewezen. Als hij haar niet mag hebben dan de ander ook niet. Alsof zij zijn eigendom is. En dat leidt tot moord. Daarachter zit hebzucht en heerszucht. En wanneer de ex hem door de vingers glipt dan raakt dat zijn ego. Zo is het ook in het groot tussen Oekraïne en Rusland. Grote ego’s zijn vaak heerszuchtig. En als je heerszuchtig bent, dan ben je ook hebzuchtig, want je wilt dan dat het zo gaat zoals jij dat wenst. Alsof het jouw eigendom is. Hebzucht naar macht. En als je dat niet krijgt dan voel je jezelf verongelijkt, dan speelt jaloezie op. Dan benijd je de ander zijn vrijheid. Zijn vrijheid van keuze, van handelen, van bewegen. En deze grote ego’s hebben dan vaak hete hoofden. Ze koken van woede dat ze niet hun zin krijgen en dat leidt tot conflicten, zowel in het groot, als in het klein. En veelal hebben ze best een punt, maar ze gedragen zich alsof zij de wijsheid in pacht hebben en het gelijk sowieso aan hun kant. En dan gaat het fout. Je ziet dat ook in familiaal verband. Iemand in het gezin of de familie voelt zich verongelijkt, of achteruit gesteld. Dat is vaak niet zo, maar wordt dan wel zo ervaren. En door de tijd stapelt zich incident na incident op. Het probleem vaak is dat het niet bespreekbaar wordt gemaakt. En dan ontploft het en komt de persoon tot vaak negatieve actie. Een bekent voorbeeld is Judas. Hij liep rond met het idee dat er niet naar hem werd geluisterd. Ja, Jezus wijst hem zelfs terecht, althans zo voelt hij het. Mattheüs 26 : 1 t/m 16. Al die kleine ‘incidenten' leiden er toe dat hij Jezus verraad voor dertig zilverlingen. Judas zwakke punt, geld, zorgt voor Jezus gevangenneming. Hete hoofden leiden tot conflicten en die leiden dan weer tot veel ellende.

WARME HARTEN
Maar hoe moet je daar dan op reageren? Hoe kan je conflicten nu vermijden? Allereerst is het verstandig om dingen bespreekbaar te maken. Om werkelijk geïnteresseerd te luisteren naar hem of haar die zich achtergesteld of verongelijkt voelt. En aan de andere kant moet degene die dit betreft zich ook openstellen om daar over te kunnen praten. En werkelijk met elkaar spreken is ook goed naar elkaar luisteren en reageren op wat die persoon te berde brengt. Een open en eerlijk gesprek. Niet bij voorbaat al invullen wat die ander zal gaan zeggen. Er wordt zoveel langs elkaar heen gepraat. Wie echt luistert, die hoort de boodschap achter wat er gezegd wordt. Om een voorbeeld te geven; mijn vader had altijd heel veel aan te merken op de kerk, dit ging er fout en dat was er mis. Als jongeman had ik daar moeite mee. Ik werd geïrriteerd en een goed gesprek was niet echt mogelijk. Later leerde ik de boodschap achter de gesproken woorden te zien. Mijn vader hield van de kerk. Hij maakte zich zorgen over allerlei, in zijn ogen, verkeerde ontwikkelingen. En dat uitte hij met kritiek op van alles. Als je geen warm hart hebt voor iets, kan je dat ook niets schelen. Dan heb je ook geen kritiek, want waarom zou je je druk maken, als het je niets interesseert. Zo is het ook met conflicten tussen familieleden. Als er geen warme gevoelens zijn, dan heeft ruzie geen zin. Want waarom zou je jezelf druk maken over iemand die je koud laat. Conflict is dan ook vaak gekwetste liefde. Daarom roept Johannes ons ook op om elkaar lief te hebben. “Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben”, 1 Johannes 3 : 11. En dan verbindt Johannes daaraan meteen het verhaal van Kaïn en Abel. Dat was een conflict dat tot de dood leidde. Heb een warm hart voor elkaar. Sta open voor elkaar. En vooral wees de minste. “Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft”, Kolossenzen 3 : 12 en 13a. Zo behoudt je de vrede. Doordat je op deze wijze jezelf beheerst. Wie zich nederig opstelt opent zijn handen, in plaats van balt zijn vuisten. Die stelt zich open voor de ander. En dat is geen zwakte. Het is veel makkelijker om je zelfbeheersing te laten varen, je drift de overhand te laten nemen en in de aanval te gaan. Dat is namelijk je primaire reactie, je menselijk instinct. Het vereist moed om te zeggen, nee, ik stel me nederig op en open mezelf naar de ander. Je kwetsbaar opstellen vereist moed. Het beste voorbeeld daarvan is Jezus zelf. Hij kon hen die Hem gevangen namen in een moment vernietigen, want Hij is God. Maar Hij deed het niet. Uit liefde voor ons. Daarom verbood hij ook Petrus’ actie in de hof van Gethsemane. Toen hij met een zwaard het oor van Malchus afsloeg. Zo niet! En dan zegt Paulus; “Dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen” 2 Korintiërs 12 : 9b.

KINDEREN VAN GOD
Zwak, kinderen zijn zwak. Ze zijn afhankelijk van anderen. Daarom worden christenen kinderen van God genoemd. Waarom? Paulus zegt; “Christus antwoord was: Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is”, 2 Korintiërs 12 : 9a. Dan kan Hij volledig door jou werken. Daarom als je in Zijn kracht een eind maakt aan conflicten. De vrede hersteld. Je een vredestichter bent, doordat je hete hoofden, met een warm hart, door goed luisteren weer tot elkaar weet te brengen. Dan blijkt daaruit dat je een Kind van God bent. Waarom? Omdat jou haan geen koning kraait. Maar omdat je jezelf in dienst van je Heer en Redder hebt gesteld. En de ander hebt liefgehad, zoals de Heer jou lief heeft. Dat brengt je ertoe de vrede te bewaren of als dat nodig is de vrede te herstellen. En daarom worden we kinderen van God genoemd. Daarom spreekt Johannes, de apostel van de liefde, ons ook aan met kinderen. We zijn kinderen van één Vader. En deze Vader stelt niemand achter. We horen er allemaal bij als we Jezus Christus aannemen als onze Heer en Redder. Hij die tussen ons en Zijn Vader insprong en de vrede met God herstelde. Laten wij dan ook vredestichters zijn. De beloning wacht op ons, want Johannes zegt; “wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is”, vers 2 van onze Bijbeltekst. Nou, dat is wel een vredesinitiatief waard toch?
F.L.