Skip to main content
  • Wandelen met Jezus in zachtmoedigheid.

    Wandelen met Jezus in zachtmoedigheid.

16 februari 2023

Is het u ook wel eens overkomen? U stelt zich een keer kwetsbaar op en u wordt keihard afgerekend. Maar u wilde de ander geen schade berokkenen en daarom stelde u zich kwetsbaar op. Echter het werd niet geapprecieerd. Men had geen boodschap aan u. Dat doet zeer. En het doet het meeste pijn als het medechristenen zijn die u zo behandelen. Hoe moet je daar op reageren? Wat zegt de Bijbel erover? We staan in dit Wandelgesprek stil bij de derde gelukkigverklaring, “Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten”, Mattheüs 5 : 5.

GALATEN 5 : 22 – 6 : 1

ZACHT
Is deze gelukkigverklaring niet wat wereldvreemd? Het antwoord daarop is duidelijk, ja. Maar niet zoals je misschien verwacht. Want de wereld is niet zacht. En kan niets met zachtheid, terwijl zij dat nu juist zo nodig heeft. En het opvallende is ook dat, wanneer je in de harten van de mensen kijkt, je zult merken dat de meesten er ook naar snakken, zachtheid. Maar de wereld is hard. Ze leeft naar de regel van Lamech, Genesis 4 : 23; “Vrouwen van Lamech, luister naar mij! Een man die mij verwondt, sla ik dood, zelfs een kind dat mij een striem toebrengt. Kaïn wordt zevenmaal gewroken, Lamech zevenenzeventigmaal”. Dat is de hardheid van de wereld. Doet iemand je kwaad dan wreek je jezelf. Brengt iemand jou schade toe, ookal is het onbedoeld, dan sla je keihard terug. En deze lui beheersen de wereld, zij hebben het voor het zeggen. Kijk maar naar Rusland en Poetin. Rusland voelt zich onheus bejegend, gekleineerd. Vooral door het Westen. Of dat terecht is of niet houd ik even in het midden, dat is een hele andere discussie. Maar hoe Poetin daarmee omgaat en de weg die Rusland ingeslagen heeft is alles behalve die van zachtheid. En als we de geschiedenis opslaan dan staat het boordevol van dit soort voorbeelden. Dus zullen de zachtmoedigen de aarde bezitten? Het lijkt er niet op. Maar wat is dat nu eigenlijk zachtmoedigheid? We hebben er wel een vaag vermoeden van als we het woord lezen, maar hoe het precies zit. Het woordenboek geeft uitkomst; “zachtmoedig is iemand die aardig, vriendelijk en goeiig van karakter is en die de andere niet opzettelijk schade toebrengt”. Valt u het ook op? Het is alsof je de persoon van Jezus beschrijft. Hij was aardig, vriendelijk en had het goede met de mensen voor. Hij was altijd uit op het beste voor de ander. Hij zou nooit iemand onbedoeld, maar ook bedoelt, schade toebrengen. Hij was goed, door en door goed. Hij was als het kon zacht voor de ander, de zieken, de armen, de kinderen. Kijk maar hoe hij met ze omgaat, Marcus 10. Wij hebben in Hem het grote voorbeeld. Laten we zacht zijn voor elkaar. Zacht door vriendelijkheid. Dat werft de ander, dat maakt je als mens en als christen aantrekkelijk. Daarom zegt Paulus ook niet voor niets; “Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen”, Filippenzen 4 : 5. Wie naar een ander aardig, vriendelijk en goeiig is behoeft zich niet te schamen, zelfs niet naar zijn vijand. De spreukendichter zegt daarover; “Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd, en de Heer zal je belonen”, Spreuken 25 : 21 en 22. Jij doet Hem goed en dat zal God niet vergeten. Je vijand zal beschaamd staan om hoe hij jou behandeld.

MOEDIG
Het is zo mooi dat in het woord zachtmoedig de woorden zacht en moedig voorkomen. Want wie denkt dat zachtheid gelijkstaat aan zwakheid, die vergist zich. Om zacht te zijn vereist moed. Zeker in deze wereld, waarin hardheid heerst. Twee mensen hebben dat overtuigend laten zien, Mahatma Gandhi en Martin Luther King jr. Zij hadden een overtuiging en een levensdoel dat ze met geweldloosheid wilde bereiken. Ze protesteerden en voerden actie zonder geweld te plegen. Het leger ( Gandhi ) en de politie ( King ) sloegen er op met stokken en gebruikte honden. Hun reactie was hardheid. Maar ze wisten hen niet te breken. En door hun geweldloosheid en zachtmoedigheid stapelden ze gloeiende kolen op de hoofden van hun tegenstanders. En dat werkte, de publieke opinie keerde zich tegen de Britse overheid of de Amerikaanse overheden. Van zowel Gandhi, als King is bekend, dat toen enkele medestanders harde represailles eisten tegen de Britten of tegen de witte mensen, zij dat weigerden. Zij wilden een goede en vreedzame toekomst voor allen. Bij King wordt dat mooi verwoord in zijn toespraak “I Have a Dream” gehouden in Washington. Zij betrachtte zachtmoedigheid. En dat was geen zwakheid, want India verkreeg zijn onafhankelijkheid en de zwarte bevolking van Amerika zijn burgerrechten, door respectievelijk het optreden van Gandhi en King. Als dat geen kracht is. De kracht van zachtheid. Maar het vereiste wel moed, want het was niet zonder gevaar. Zowel Gandhi, als King moesten het met hun leven bekopen. Ook wij christenen moeten niet met geweld onze wil willen doorzetten, kijk maar wat Zacharias al daarover meldt; “Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen- zegt de Heer van de hemelse machten- maar alleen met de hulp van Mijn Geest”, Zacharias 4 : 6. We mogen het aan de Heer overlaten. Laten wij in zachtmoedigheid de ander bejegenen. Want dat wil de Heer belonen.

VRUCHT
Zachtmoedigheid is een vrucht van de Geest. God heeft het vruchtbeginsel in ieder van ons gelegd. Als we de Geest van God hebben ontvangen dan kunnen dit vruchtbeginsel laten uitgroeien naar een heerlijke volle vrucht. Maar daarvoor moeten we dan wel leven vanuit de Geest. “Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen”, Galaten 5 : 25. Want om tot vruchten te komen in ons leven moeten we die levensboom ook water geven. Met andere woorden willen we zachtmoedig zijn dan moeten we ook zachtmoedig optreden en dat blijven doen. Door dat telkens te blijven doen, zal onze zachtmoedigheid alleen maar toenemen en groeien. Dat kunnen we niet vanuit onszelf, daarvoor moet je bij Jezus horen. Want “wie Christus Jezus toebehoort heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen”, vers 24. Dan laat je je hardheid en wraakgevoelens los. Je wordt zacht en aardig, vriendelijk en goed. Door Hem leer je te leven naar de wijze van het Koninkrijk van de hemel. Je wordt een volgeling van Hem. En je probeert dan te leven zoals Hij het van je vraagt. En dan zullen we ook zijn voorgesorteerd op het leven in het Koninkrijk van de hemel. En zo zullen de zachtmoedigen ook de aarde bezitten, als het koninkrijk van de hemel op aarde zal nederdalen. Op de nieuwe hemelaarde. Daar wil je toch ook bij horen? Daarom is het goed je nu kwetsbaar op te stellen naar anderen. Zachtheid te betrachten, het goede voor de ander zoeken, zoals je Heer dat deed. En ook dat kostte Hem het leven. Hij ervoer de hardheid van het Romeinse Rijk, toen Hij aan het kruis werd genageld. Maar dat had als heerlijk resultaat dat wij nu als bevrijdde mensen mogen leven in en vanuit Zijn liefde. Leg dan je leven in de zachte handen van je Heer. Dan mag je jezelf straks tot de mede-eigenaren van de aarde rekenen. Zeker weten!
F.L.