Skip to main content
  • Wandelen onder het kruis

    Wandelen onder het kruis

25 april 2024

Wat betekent het kruis voor u? Is dat een cultuuruiting dat je om je hals draagt aan een kettinkje? Omdat we in een Joods-christelijke cultuur leven hier in het Westen? Of is het omdat u wilt laten zien dat u christen bent? Draagt u een kruisje op uw revers of aan een halsketting? Heeft u misschien een kruis aan de muur hangen? Ook in de kerk hangt vaak een kruis. Maar wat voor betekenis hechten wij daar dan aan? Wat is het kruis eigenlijk voor ons? Laten we daar een bij stilstaan dit keer.

MATTHEÜS 16 : 24 T/M 28

ZIJN KRUIS
We hebben nog niet zolang geleden Goede vrijdag herdacht. Dat is een aangrijpend verhaal, zeker, zelfs niet gelovigen vinden dat. Men is onder de indruk van The Passion. Maar helaas blijft men daar bij staan, een indrukwekkend verhaal. En als je mensen vraagt waarom ze een kruisje dragen, kan het zo maar zijn dat ze dat zien als uiting van de Westerse cultuur. ‘We leven toch in een Joods- christelijke cultuur’, hoor je dan soms. Men spreekt dan politici na die deze term ook te pas en te onpas gebruiken. Maar wat betekent dat kruis nu eigenlijk echt? Het is in elk geval meer dan alleen maar een cultuuruiting. Laten we eerst eens kijken wat het vooral voor de Romeinen was. Het was voor de Romeinen een executiemiddel voor niet-romeinen. Misdadigers en opstandelingen werden op deze gruwelijke manier gestraft. Urenlang hingen ze daar, in weer en wind, slechts aan drie spijkers. In elke hand of pols één en een door beide voeten, die op elkaar gespijkerd waren. Zo hangend hadden ze niet alleen veel pijn aan die wonden, maar ze konden ook bijna geen ademhalen, ze waren dus benauwd. Om in te kunnen ademen drukten ze zichzelf op, maar hielden dat niet lang vol en dan zakte ze weer naar beneden. En telkens deden daardoor hun wonden extra pijn. Gruwelijk! Prof. Dr. Smalhout heeft daar enige jaren geleden een heel indringend boek over gepubliceerd. Maar we moeten hier niet bij blijven stilstaan. Want er is meer. Voor God was dit een middel om aan te geven; je hoort nergens meer bij. Niet bij de levenden hier op aarde en ook niet bij de hemel. Je hangt letterlijk tussen hemel en aarde. Van God en mensen verlaten. In het oude testament werden mensen gespietst aan een paal, in de Romeinse tijd gekruisigd. Maar het betekende hetzelfde, uitgestoten uit de kring van de levenden op de aarde en in de hemel. Daarom moest Jezus aan het kruis. Want wij hadden dat eigenlijk verdiend. Wie zondigt is des doods schuldig. De kruisdood of eerder de spietsdood was door God vervloekt. Jezus nam die straf van ons op zich. Hij betaalde onze schuld. Hij stierf voor onze zonden? Hoe weet ik dat? “Door Gods genade kwam Zijn dood iedereen ten goede”, schrijft Paulus in Hebreeën 2 : 9. Jezus voldeed aan Gods gerechtigheid. Voor Hem was dit de weg die Hij moest gaan. Daarvoor was Hij op deze aarde gekomen in het vlees van een mens. “Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij, om door Zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel”, Hebreeën 2 : 14. Hij heeft dus niet alleen maar onze schuld voldaan, maar ons ook bevrijdt van de dood en de duivel. Satan is verslagen. En omdat de zonden zijn vergeven, heeft ook de dood geen vat meer op ons. Dat betekent Zijn kruis.

MIJN KRUIS
Als Christus nu voor ons Zijn kruis op zich heeft genomen, moeten wij achter Hem aangaan en ons kruis op ons nemen. Dat zegt Hij in onze Bijbeltekst. In Marcus 8 en Lucas 9 staat ditzelfde ook opgetekend, maar met een kleine aanvulling. En een niet onbetekenende aanvulling overigens. Wat is dat nu; ons kruis op ons nemen? Allereerst ons kruis is meteen verbonden aan Zijn kruis. Wie in Hem geloofd, wie Hem als zijn of haar Heer en Redder heeft aangenomen, die wil Hem ook volgen. En dat gaat niet altijd over rozen. We kennen allemaal de uitdrukking; ieder huis heeft zijn kruis. We denken dan dat dit betekent; achter elke voordeur is er wel wat. Maar dat woord kruis is niet voor niets gekozen. Jezus leed aan het kruis. Het kruis wordt dus met lijden verbonden. Dus in deze uitdrukking betekent het letterlijk; in elk huis is er wel lijden. Dat kan ziekte zijn of verdriet of worstelen met tal van problemen. Daar kan je aan lijden. Maar is dat ook je kruis op je nemen? Ik denk van niet. Ziekte en verdriet en dergelijke overkomen je, maar je kruis op je nemen is een actie die je zelf onderneemt. Het is een activiteit. En uit de aanvulling in Lucas 9 : 23 weten we dat we dat elke dag opnieuw moeten doen. “Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen” Elke dag opnieuw moeten wij daar actief voor kiezen. Maar wat is dat kruis dan? Je moet aan jezelf sterven. “Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij”, Galaten 2 : 20. Zo moet het zijn voor een christen. Daarom moet je jezelf verloochenen. Niet jouw wil is belangrijk, niet jouw haan moet koning kraaien. Maar Christus moet het brandpunt van je leven zijn en, zo vult Marcus 8 aan, de blijde boodschap van Redding door Zijn dood aan het kruis. Wij moeten ons leven verliezen. Hoe dan? Doordat niet wij, met onze ik, meer leven, maar Christus in ons leeft. Doordat wij Zijn wil doen. We leven door en voor Hem en voor het evangelie. “Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verlies omwille van mij en het evangelie, zal het behouden”, vult Marcus 8 : 35 aan. ‘Dat is niet makkelijk, ik weet niet of ik dat wel kan’, hoor ik je zeggen. Nu dat is niet zo vreemd. Want uit jezelf kan je dat ook niet. Maar God zij dank, Hij heeft ons Zijn Geest gegeven. En Hij wil in jou woning maken. Hij komt in jouw hart wonen. En daarom kunnen we altijd een beroep doen op Zijn bijstand. Ik las eens een mooie uitspraak. Jezus speelt geen rol in mijn leven, Hij is de regisseur. En zo moet het zijn in het leven van een christen. Wat win ik daarmee? Want ik zal daarmee alleen maar weerstand en haat ondervinden? Dat heeft de Heer ook gezegd. Maar daartegenover staat “Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen”, staat in onze Bijbeltekst. Maar als je maar je eigen leventje leidt en doet wat jou goeddunkt dan geldt “als iemand zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor Mij en mijn woorden, zal de Mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stalende luister van zijn Vader”, Marcus 8 : 38. Kies dus elke dag wijs en volg Hem. Je wilt Hem niet missen als Hij terugkomt.

SYMBOOL VAN….
Het kruis een cultuuruiting of een teken dat je christen bent? Ook, maar meer nog dan dat is het kruis een symbool. Het symbool van leven. Nee, niet van de dood. Want juist door de dood van Christus aan het kruis heeft Hij die dood overwonnen. En heeft Hij voor hen die Hem als hun Heer en Redder hebben aangenomen het eeuwige leven verworven. Het kruis is dus nu meer een symbool van leven. Het leven door en voor Hem. Tegelijkertijd is het ook een herinnering. Het kruis herinnerd ons aan wat Hij voor ons overhad. Daarom als ik naar het kruis kijk dan weet ik van Zijn verzoenend sterven dat mij heeft vrijgemaakt. Waardoor ik vergeving van mijn zonden en het eeuwige leven heb ontvangen. Nu al, vandaag. De dood heeft geen vat meer op mij. Het is slecht een poort tot het eeuwige leven bij Hem. Maar het kruis herinnert mij ook aan mijn verantwoordelijkheid om mijn eigen kruis op me te nemen. "‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, tot de Heer komt en met Hem het loon, als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon". Refrein Joh. De Heer 836.
F.L.